تاریخچه اداره خط آهن افغانستان

اداره خط آهن افغانستان

بر بنیاد استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، دولت متعهد شده بود که ادارۀ با صلاحیت خط آهن را، در راستای ساخت و توسعه يک شبکۀ ترانسپورتی ايمن، سریع و منسجم در کشور، ایجاد کند.

به این منظور، وزارت فواید عامه‌ وقت، طرح پیشنهادی را تهیه و ترتیب و جهت منظوری به شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه کرد.

شورای وزیران، طرح پیشنهادی را برای بررسی‌های بیشتر به کمیته اقتصادی این شورا، راجع کرد. کمیتۀ موصوف در هماهنگی و تفاهم با ارگان‌های مربوطه،  موضوع را به‌صورت همه‌جانبه بحث و بررسی کرده و دیدگاهش را   دوباره به شورای وزیران محول کرد.

تا این‌که شورای وزیران در مصوبۀ شماره 10 مورخ 15/1/1391 خویش، اداره خط آهن را، در چارچوب یک بورد پالیسی‌ساز، متشکل از وزرای معادن، تجارت و صنایع، ترانسپورت، مالیه و نمایندۀ اتاق‌های تجارت، به ریاست وزیر فواید عامه، تایید کرد.

در ادامه، شورای وزیران در مصوبۀ دیگری به تاریخ 8/3/1391 کمیته اقتصادی متذکره را مجددا موظف کرد تا ایجاد اداره خط آهن را در چوکات وزارت فواید عامه و یا اداره مستقل، با در نظرداشت طرح تشکیل، بودجه، منابع تمویل، ایجاد ظرفیت و طرح قانون‌مندی آن، مورد بررسی قرار دهد.

پس از آن، براساس مصوبۀ شماره 26 مورخ 3 میزان سال 1391 شورای وزیران و حکم شماره 4898 مورخ 8/4/1392 مقام ریاست جمهوری، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های وظیفوی این اداره مشخص گردید و فیصله شد تا طی سه سال، وزارت فواید عامه زمینه شکل‌گیری اداره خط آهن را، به‌حیث ارگان مستقل بودجوی و اجرایوی، فراهم کند.

چنانچه به اساس مصوبۀ شماره 38 مورخ 11/11/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، این اداره به‌گونۀ رسمی به اداره مستقل خط آهن افغانستان ارتقاء پیدا کرد.

در این راستا، وزارت فواید عامه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل خط آهن افغانستان، تحت ریاست وزارت مالیه موظف شدند تا امور مالی و تشکیلاتی این اداره را، ترتیب و طی مراحل نمایند.

از اثر آن، پروسه ساختار تشکیلاتی و صلاحیت‌های مالی اداره تحت کار قرار گرفت و بر بنیاد حکم شماره ۲۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تشکیل این اداره برای سال ۱۳۹۶ نهایی و منظور گردیده و اداره خط آهن افغانستان به‌حیث اداره مستقل بودجوی، شروع به فعالیت کرد.

اداره خط آهن افغانستان به‌عنوان یک واحد بودجوی مستقل برای یک و نیم‌سال به فعالیتش ادامه داد، تا این‌که براساس فرمان شماره 116 مورخ ۲ جدی ۱۳۹۷ مقام ریاست جمهوری، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» از ادغام وزارت ترانسپورت وقت، وزارت فوایدعامه، اداره خط آهن، اداره هوانوردی ملکی و ریاست ترافیک وزارت امور داخله، ایجاد گردید.

سپس به اساس فرمان شماره 22 مورخ 28/02/1399 مقام عالی ریاست جمهوری، اداره خط آهن افغانستان از وزارت ترانسپورت مجزا گردید و به‌حیث اداره مستقل بودجوی فعالیتش را ادامه می‌دهد.

اداره خط آهن افغانستان در عرصه، تنظیم، سازماندهی، رهبری و نظارت امور ساختمان، بهره ‌برداری، حفظ و مراقبت، خدمات و سایرامور مربوطه مطابق قانون خط آهن فعالیت دارد.

همچنان این اداره در راستای اتصال کشور به شبکه خطوط آهن منطقوی و بین المللی، توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی از طریق شبکۀ خط آهن فعالیت می‌کند