واحدهای دومی اداره خط آهن افغانستان

اداره خط آهن افغانستان دارای چهار واحد دومی (ریاست خط آهن بلخ، ریاست خط آهن هرات، ریاست خط آهن آقینه و آمریت خط آهن کندهار)، در ولایت‌های بلخ، هرات، فاریاب و کندهار، است.

این واحدها به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن آقینه، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن، ایجاد شده است.

 برای جزئیات بیش‌تر، مشمول معلومات عمومی، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها، آدرس واحدهای دومی، شماره تماس مسوول، روی «معلومات بیشتر» کلیک شود.

شماره

اداره

موقعیت اداره

نام رئیس

شماره ارتباطی

آمر بهره‌برداری

شماره تماس

معلومات اداره

۱

ریاست خط آهن بلخ

چهار راهی نور_ نارسیده به تانگ تیل رئیس زاده نمبر۲

مولوی محمد شفیق

+93 (0) 704 74 8423

سید قدیم کریمی

_

معلومات بیشتر

۲

ریاست خط آهن هرات

روبه روی درب سیلو_ شاهراه هرات قندهار_ ساحه پشتون پل_ولسوالی گذره

مفتی محمد نسیم محمدی

+93 (0) 702 52 7626

سید آقا عزیزی

_

معلومات بیشتر

۳

ریاست خط آهن فاریاب

ولسوالی خان چهار باغ_ غرب ریاست شاروالی آقینه_ بندر آقینه

ملا برکت الله رسولی

+93 (0) 784 50 1163

ندارد

_

معلومات بیشتر

۴

آمریت خط آهن قندهار

عینو مینه

مولوی رحمت الله رحمت

+93 (0) 705 53 2436

_

_

معلومات بیشتر